❤👌എന്റെ പൊന്നോ പൊളിച്ചടുക്കി🤣😍..പിണറായിയെ ചവിട്ടി കടലിൽ ഇടാൻ വന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ😂..ശേഷം സ്‌ക്രീനിൽ

278,355

❤👌എന്റെ പൊന്നോ പൊളിച്ചടുക്കി🤣😍..പിണറായിയെ ചവിട്ടി കടലിൽ ഇടാൻ വന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ😂..ശേഷം സ്‌ക്രീനിൽ Pinarayi Vijayan Latest Speech in Malappuram